Splošni pogoji

Splošni prodajni pogoji ttc d.o.o. 

1. Splošno

 • 1.1. Navedeni splošni prodajni in dobavni pogoji predstavljajo sestavni del vsake pogodbe sklenjene med proizvajalcem in naročnikom blaga oziroma kupcem.
 • 1.2. V primeru neveljavnosti posameznih delov splošnih prodajnih in dobavnih pogojev, to ne vpliva na veljavnost preostalih določil.

2. Sklenitev pogodbe

 • 2.1. Spremembe ali dopolnitve pogodb, kakor tudi odstopanje od splošnih prodajnih in dobavnih pogojev, morajo biti sklenjeni v pisni obliki.

3. Cena, plačilo, zavarovanje plačil

 • 3.1. Vse cene po ceniku so z davkom na dodano vrednost 22 % ali 9,5% . V kolikor niso dogovorjeni drugačni plačilni roki, celoten znesek zapade v plačilo.
 • Internetna prodaja  se šteje za sklenjeno z dnem odobrene avtorizacije za plačilo na transakcijski račun z dnem, ko organizator prejme plačilo na svoj račun.
 • Naročilo prejeto po elektronski obliki prodajalec preveri v skladu z možnim nakupom in potrdi kupcu. Kupec  je po prejetem potrdilu  dolžan nakazilo 50% vrednosti naročila  poravnati proizvajalcu, s tem pa proizvajalec prične z realizacijo naročila. Razliko do končnega plačila je dolžan kupec poravnati pred odpremo.
 • 3.2. Terjatev se lahko zavaruje tudi z bančno garancijo, v kateri se banka kupca zaveže, da bo poravnala dolg po pogojih iz garancije, če kupec ali dolžnik tega ne bo sposoben, ali z dokumentarnim akreditivom, ki ga odpre kupec v korist proizvajalce in se plačilo opravi na podlagi izročene dokumentacije sklenjene med kupcem in prodajalcem, določene v pogodbi.
 • 3.3. Če kupec ne plača svojih obveznosti v valutnem roku, oziroma če v tem roku niso vnovčeni instrumenti zavarovanja plačila, mu prodajalec zaračuna zakonite zamudne obresti od poteka valutnega roka do plačila. Kupec je dolžan poravnati zamudne obresti v roku 15 dni od datuma obračuna obresti. Pri plačilni zamudi je prav tako potrebno poravnati vse stroške opominov. Za dan plačila se šteje datum, ko denarna sredstva prispejo na upnikov račun (člen 318 ZOR).
 • 3.4. Ob uveljavljanju reklamacije, kupec nima pravice zadržati plačila v celoti ali dela plačila fakture.
 • 3.5. V primeru napake kupca pri naročanju izdelkov strošek storniranja ali spremembe pozicije v naročilu znaša 10% vrednosti naročila vendar ne manj kot  50,00 Eur. Za ta strošek prodajalec izstavi kupcu dodaten račun in pri preklicu ali zmanjšanju naročila znesek enostransko poračuna ob vračilu denarja kupcu, pri povečanju vrednosti  naročila pa od kupca zahteva poleg doplačila še poravnavo stroškov spremembe naročila po dodatnem računu. Prodajalec bo štel, da je spremenjeno naročilo potrjeno od dneva poravnave vseh obveznosti kupca po zahtevi spremembe naročila.

4. Pobotanje

 • 4.1. Pobotanje iz naslova kakršnihkoli nasprotnih zahtevkov mora biti medsebojno dogovorjeno.

5. Pridržna pravica na blagu

 • 5.1. Dobavljeno blago ostane vse do dokončnega plačila last proizvajalca, medtem pa mora kupec z njim ravnati kot dober gospodar.
 • 5.2. Pridržna pravica onemogoča kupcu odsvojitev, zastavo, zavarovanje ali drugačno razpolaganje s prejetim blagom, ki ga prav tako ni mogoče prenesti na tretjo osebo. Kupec mora v vsakem trenutku omogočati prodajalcu dostop do blaga.
 • 5.3. Kupec je dolžan takoj pisno obvestiti proizvajalca, v kolikor je bilo dobavljeno blago, ki podlega pridržni pravici, zastavljeno, oziroma je bil na njem uveljavljen zahtevek tretjih oseb oz. je bila lastninska pravica proizvajalca kakorkoli kršena.
 • 5.4. V slučaju plačilne zamude kupca, je proizvajalec upravičen dobavljeno blago, ki je pod pridržno pravico odsvojiti, s tem, da izkupiček odbije od terjatve.
 • 5.5. V slučaju odstopa od pogodbe je kupec dolžan že dobavljeno blago pod pridržno pravico vrniti dobavitelju nepoškodovano v roku 15 dni.

6. Dobavni rok

 • 6.1. Dobavni rok je določen 5 – 6 tednov in prične teči z dnem vplačila v višini 50% vrednosti naročila na proizvajalčev transakcijski račun z dnem, ko prejme potrdilo o plačilu.
 • 6.2. Dobavni rok je izpolnjen, če je blago ob izteku le-tega pripravljeno za odpremo.
 • 6.3. Razlogi, ki jih je pripisati višji sili podaljšajo dobavni rok.
 • 6.4. Posebne okoliščine (motnje v proizvodnji, zamude pri dobavah surovin in pomožnih materialov, stavke) lahko povzročijo, da se dobavni rok podaljša. V tem primeru je dobava blaga v roku treh tednov po potrjenem roku še pravočasna.
 • 6.5. Izpolnitev dobavnih rokov pogojuje izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti naročnika, še posebej pravočasno plačilo dogovorjenega predplačila  in dokončnega plačila pred odpremo. Proizvajalec  je dolžan kupcu dostaviti  naročilo v 3 delovnih dneh, če je podano naročilo za dostavo kupcu.

7. Dobava

 • 7.1. Proizvajalec si pridržuje pravico do odločitve glede načina odpreme.
 • 7.2. Ugotovljene poškodbe embalaže in blaga in razlike v količini blaga morajo biti označene na obrazcu CMR, ki ga mora podpisati voznik.
 • 7.3. Kasnejše reklamacije kakovosti na blagu, spadajo v pogoje garancije.
 • 7.4. Dolžnost kupca je, da za razkladanje zagotovi primerno osebje, opremo in ustrezen skladiščni prostor.
 • 7.5. Če ni drugače dogovorjeno, velja pariteta EXW.
 • 7.6. Če ni drugače dogovorjeno, se transport opravi na račun in riziko kupca. Transportno zavarovanje se sklene le na izrecno zahtevo in na račun kupca.
 • 7.7. V kolikor pride pri transportu do zamude, na katero prodajalec nima vpliva, le-ta ne jamči več za dobavni rok.
 • 7.8. Dopustne so delne dobave.

8. Reševanje reklamacij

 • 8.1. Kupec mora blago takoj po prejemu pregledati in ugotoviti morebitne pomankljivosti. Morebitne pripombe je potrebno pisno, z opisom, sporočiti v roku 8 dni po prejemu blaga.
 • 8.2. V primeru ugovora je kupec obvezan dobavljeno blago strokovno razložiti in uskladiščiti kot dober gospodar.
 • 8.3. Pri upravičenem ugovoru prodajalec v dogovorjenem roku manjkajoči del nadomesti, izboljša ali izstavi dobropis.
 • 8.4. Les je naravni material, zato manjših odstopanj v barvi, strukturi furnirja, masivnega lesa ipd. po presoji proizvajalca ni mogoče reklamirati, kot tudi ne višine vratnih elementov, ki so višji od 210 cm proti zvijanju.
 • 8.5. Predmet reklamacije tudi ne morejo biti manjše površinske nepravilnosti na izdelku, če niso posledica mehanskih vplivov pri izdelavi ( zareze, odrgnine), če ne vplivajo na funkcionalnost izdelka ter niso vidne iz razdalje 1,5 m.

9. Garancija

 • 9.1. Nadaljna predelava, obdelava ali nestrokovna uporaba ali montaža blaga izključuje kakršnokoli garancijo proizvajalca.
 • 9.2. Prodajalec daje za prodajne izdelke 5 letno garancijo na pvc okna, 1 leto na lesena okna, let na alu okna.

10. Odstop od pogodbe

 • 10.1. V primeru, ko dobava zaradi višje sile ni mogoča, si proizvajalec pridržuje pravico do odstopa od pogodbe brez nadomestitve škode.
 • 10.2. V primeru, da naročnik ne izpolni vseh pogodbenih obveznosti, si proizvajalec pridržuje pravico do odstopa od pogodbe.

11. Nadomestitev škode

 • 11.1. V kolikor se proizvajalcu dokaže groba malomarnost, se obvezuje kupcu nadomestiti nastalo škodo.
 • 11.2. Kupcu v nobenem primeru ne pripada nadomestilo za izpadli dobiček.

12. Pravo, kraj izpolnitve obveznosti in pristojno sodišče

 • 12.1. Za reševanje vseh eventuelnih sporov, je pristojno sodišče v Celju. Kraj izpolnitve vseh obveznosti je odpremno skladišče. Za sklepanje pogodb z proizvajalcem velja slovensko pravo.

13. Prodaja z montažo

 • 13.1.Pogodbeni monter po predmetnih splošnih pogojih poslovanja je tisti, ki ima s prodajalcem sklenjeno veljavno pogodbo in je opravil storitev montaže po plačilu predračuna ( računa) prodajalcu za konkretno montažo. Prodajalec odgovarja za dimenzijsko ustreznost izdelkov, kadar kupec naroči izdelke na podlagi izmere, opravljene s strani predstavnika prodajalca- pogodbenega monterja in naročilo vsebuje tudi montažo. Kupec je dolžan monterja obvestiti na morebitne ovire(skrita inštalacija ipd.). V nasprotnem primeru sam krije nastale stroške, odprave poškodb in stroške, ki nastanejo zaradi zastoja pri montaži. V primeru, da po želji kupca montaža naročenih izdelkov poteka v dveh ali več delih, prodajalec zaračuna kupcu dodatne prevozne stroške.
 • 13.2. Kupec mora do dogovorjenega roka montaže zagotoviti pogoje za kvalitetno izvedbo montaže.
 • 13.3. Pred pričetkom montaže monter ugotovi, ali so izpolnjeni pogoji za kvalitetno montažo. V primeru, da kupec ne zagotovi ustreznih pogojev za delo, monter ni dolžan pristopiti k izvedbi, kupec pa mu je dolžan poravnati dodatne stroške, ki so mu zaradi tega nastali. Če kupec kljub neustreznim pogojem vztraja , da se montaža opravi, prodajalec ne sprejema odgovornosti za odpravo napak na izdelkih, ki se pojavijo v garancijskem roku.
 • 13.4. Kupec ali pooblaščenec kupca mora biti prisoten ob začetku in koncu montažnih del in skupaj z monterjem pregledati vgrajene elemente ter morebitne pripombe navesti na zapisnik, saj se kasnejše pripombe ne bodo upoštevale. V primeru, da naročnik ali od njega pooblaščena oseba ob zaključku montaže ni na objektu, se smatra, da so izdelki in storitev prevzeli brez napak in pripomb, enostransko podpisani zapisnik o izvedbi montaže pa dokončen.